tem nhan 12 tem nhan 11 tem nhan 9 tem nhan 10 tem nhan 8 tem nhan 7 tem nhan 6 tem nhan 5 tem nhan 4 tem nhan 3 tem nhan 2 TEM NHAN 1